Tag » Tonari No Totoro

Coin purse 'Totoro from Tonari No Totoro'

Moshi-moshi 😄😄

Halo dari ‘Kirameku’ :):)
Pic: Coin purse ‘Totoro from Tonari No Totoro’
Order & product information:

+62 81908181299 or +62 85782815732
#kiramekushop

#coinpurse… 6 kata lagi

Kirameku

Today I Watched: My Neighbor Totoro (Miyazaki Hayao, 1988)

My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro, dir. Miyazaki Hayao, 1988)

Score: 9 to 9+ out of 10.

Screenshots

Water Bottle 'Totoro from Tonari No Totoro'

Moshi-moshi 😄😄

Halo dari ‘Kirameku’ :):)
Pic: Water Bottle ‘Totoro from Tonari No Totoro’
Order & product information:

+62 81908181299 or +62 85782815732
#kiramekushop

#waterbottle… 6 kata lagi

Kirameku

Water Bottle 'Totoro from Tonari No Totoro'

Moshi-moshi 😄😄

Halo dari ‘Kirameku’ :):)
Pic: Water Bottle ‘Totoro from Tonari No Totoro’
Order & product information:

+62 81908181299 or +62 85782815732
#kiramekushop

#waterbottle… 6 kata lagi

Kirameku

Spring Doll 'Totoro from Tonari No Totoro (My Neighbour Totoro)'

Moshi-moshi 😄😄

Halo dari ‘Kirameku’ :):)
Pic: Spring Doll ‘Totoro from Tonari No Totoro (My Neighbour Totoro)’
Order & product information:

+62 81908181299 or +62 85782815732… 7 kata lagi

Kirameku

Backpack 'Totoro from Tonari No Totoro (My Neighbor Totoro)'

Konnichiwa 😄😄

Selamat sore dari ‘Kirameku’ :):)
Pic: Backpack ‘Totori from Tonari No Totoro (My Neighbor Totoro)’
Order & product information:

+62 81908181299 or +62 85782815732… 9 kata lagi

Kirameku