Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillahirabbil’aalamiin.
Wash-shalaatu was-sallamu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin sayyidil mursaliin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin

Puji syukur ke hadhirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan inayah-Nya. 28 kata lagi