Tag » Saman

یک مسیحی کیست؟

سوال: یک مسیحی کیست؟

جواب: کلمۀ «مسیحی» در دائرةالمعارف «وبستر» اینچنین تعریف شده است: «شخصی که به مسیح بودن عیسی، و یا به مذهبی که بر تعالیم مسیح پایه گذاری شده است، اقرار کند.» برای درک معنای یک شخص مسیحی، شاید تعریف وبستر کمک خوبی باشد، ولی در مقایسه با آنچه کتابمقدس در این رابطه ارائه می دهد، تعریف کاملی نیست.

Saman

قلبم باز شد

انجیل به معنای «خبر خوش» است. در واقع بهترین خبری است که میتوانید بشنوید. همین امروز دلهای خود را به روی مسیح باز کنید.

كلام خداوند میفرماید، » اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، «نجات» خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود بجهت نجات. (رومیان ۹-۱۰)

بهترین راه برای اجرای این واقعیات، » دعا » کردن است. همانطور که پولس نوشته است:» زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. (رومیان ۱۰-۱۳)

Saman

Amen

ایمان بیاوریم به خداوندمان عیسی مسیح، به پدر، به روح القدس.

دستورات او، آموزه های انسان سازی است

Saman