Tag » Salafiyyah

Mga Pahayag ng Salaf tungkol sa Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Imaam al-Asbahaanee (d.535H) – rahimahullaah – : “Ang palatandaan ng Ahlus-Sunnah ay iyong sumusunod sila sa Salafus-Saalih at iniiwanan nila ang mga bid’a at ang mga pagbabagong ipinakilala sa Deen.” … 247 kata lagi

Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Bakit nga ba kailangan nating gamitin ang katawagan na Salafee? Ito ba ay pantukoy sa isang sekta, grupo o madhhab? Ganito ang sagot ni Shaykh Albanee (rahimahullah): 383 kata lagi

Shaykh Naasir- Ud-Deen Al-Albaani

Wahabiyyah and Shaykh Muhammad ibn `Abd Al-Wahhaab

Question: Some people told me that there is a thing called “Wahabiyyah”, but I explained to them that there is no such thing called “Wahabiyyah”; that this is merely a name given by those who claim to be Ashraf (Muslim descendants from the Prophet’s family) to turn people away from the reformative call. 118 kata lagi

Wahabi

Ahlul Biddah has signs | Sh. Uthaymeen 

💢 *Al Imaam Muhammed bin Salih al-Uthaymeen رحمه الله said:*

🎯 “Ahlul Biddah has signs, from them is that they fanatical towards their opinions and views, hence they do not return to the Truth even if it becomes clear to them.” 8 kata lagi

Salafiyyah