Label » Peradilan

PRAPERADILAN DALAM KUHAP

PRA PERADILAN ADALAH WEWENANG PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS :
1.      Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2.      Sah atau tidaknya penghentian penyi¬dikan atau penghentian penuntutan; 727 kata lagi
PROGRAM KEKHUSUSAN

ASAS  ASAS HUKUM ACARA PIDANA DAN KAITANNYA DENGAN PASAL DI KUHAP

Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

 

Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah. peradilan cepat artinya. dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakann dalam waktu yang sesingkat-singktnya. 1.914 kata lagi

PROGRAM KEKHUSUSAN

Hukum Acara Perdata

PENGERTIAN

Hukum Acara Perdata sering juga disebut sebagai :

PROGRAM KEKHUSUSAN

Contoh Gugatan Cerai

Jakarta, ___ _______________ ________________

KepadaYth.,

KetuaPengadilan Agama _________________

_________________________

________________________

_____________ 180 kata lagi

PROGRAM KEKHUSUSAN

contoh gugatan perkara perdata

Kendari, 08 Oktober 2010

No. Perkara    : 16/Pdt.G/2010

Perihal            : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

                          dan Mohon Sita Jaminan 739 kata lagi

PROGRAM KEKHUSUSAN

Contoh Gugatan

Nomor             : 03/SK-J1/2012

Lamp.              : Surat Kuasa

PERIHAL       : Surat Gugatan Wanprestasi

 

                                                                                                Surabaya, 8 Mei 2012

 

                                                                                                Kepada Yth,

                                                                                             Ketua Pengadilan Negeri

                                                                                             Malang

                                                                                                di

                                                                                             Malang 549 kata lagi

PROGRAM KEKHUSUSAN