1.0  PENGENALAN

Menurut Kamarudin Hj.Husin (1997), morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. 5.474 kata lagi