Tag » Liontin

Liontin Fashion 24k

Kadar Emas : 24 Karat ( 99,99% )

Berat Emas : 5,150 gram

Tinggi : 4,3 cm

Lebar : 1,7 cm

Fashion

LIontin Fasion 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 7,950 gram

Tinggi : 3 cm

Lebar  : 2 cm

18k

Lontin Fashion Dubai

Kadar Emas : 22 Karat ( 91,60% )

Berat Emas : 11,550 gram

Tinggi : 5,5 cm

Lebar  : 4 cm

Fashion

Lontin Bunga Dubai

Kadar Emas : 22 Karat ( 91,60% )

Berat Emas : 10,500 gram

Tinggi : 6 cm

Lebar  : 3 cm

Liontin

Liontin Mutiara 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 6,200 gram

Tinggi : 3,5 cm

Lebar  : 1 cm

18k

LIontin Fasion 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 13,550 gram

Tinggi : 4,5 cm

Lebar  : 2,8 cm

18k

LIontin Burung 18k

Kadar Emas : 18 Karat ( 75% )

Berat Emas : 6,450 gram

Tinggi : 3,5 cm

Lebar  : 2 cm

18k