Tag » Khulafaur Rasyidin

Biography of ABU BAKAR ASH SHIDDIQ

  • PERIODE MAKKAH

Abu Bakar adalah putera Usman, Abu Quhafah bin Amir. Silsilah keturunannya bertemu dengan nabi pada Ka’ab bin Luai yang bertali temali keatas sampai kepada nabi Adam. 796 kata lagi

Khulafaur Rasyidin

Biography of UMAR BIN KHATHAB

  • PERIODE MAKKAH

Umar bin Khathab dilahirkan di Mekah pada tahun 40 SH. Ayahnya bernama Naufal bin Abdil Uzza dari suku bani Adi. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Al Mughiroh. 1.358 kata lagi

Khulafaur Rasyidin