Label » KHIYAR

SEBENARNYA BOLEH DITUKAR KOK, SEBUAH PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Klausula “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali” saya rasa lazim didapati di negeri ini. Nah kali ini saatnya kita coba melihat perspektif klausula ini dari sisi hukum positif maupun hukum syar’i. 422 kata lagi

Fundamental Ekonomi

Shalat Istikharah

Oleh : Ustadz Aam Amiruddin

Ustadz, saya masih bingung dengan perkara shalat Istikharah. Apakah shalat Istikharah hanya dilakukan saat memilih jodoh, ataukah ada perkara lain yang bisa diselesaikan dengan melakukan shalat Istikharah? 418 kata lagi

Konsultasi Agama

Khiyar Ghabn dan Taghrib

Berikut ini adalah ketentuan Khiyar Ghabn dan Taghrib:

(1) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. 193 kata lagi

Bai'

Khiyar Naqdi

Berikut ini adalah ketentuan khiyar naqdi: (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. (2) jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. 14 kata lagi

Bai'

Khiyar Majlis

Khiyar Majlis adalah hak pilihan ketika dalam majelis: Hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat ( 22 kata lagi

Bai'

Definisi Khiyar Syarth dan Khiyar Ta'yin

Khiyar as-Syarth adalah hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama dalam tenggang waktu yang ditentukan. 140 kata lagi

Bai'

Definisi Khiyar Ru'yah dan Ketentuannya

Khiyar Ru’yah atau Khiyar ar-Ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. 130 kata lagi

Bai'