Tag » Kerajaan

Mohon Hari Ini untuk Kerajaan & GLC Terpilih Sahaja...

Mohon hari ini untuk perbelanjaan harian anda atau untuk tutup loan lama anda.
Kepada Kakitangan Kerajaan & GLC terpilih sahaja yang memerlukan Pinjaman Koperasi Yayasan boleh hubungi saya:- 23 kata lagi

Glc

KOSPEM di Tawarkan Semula kepada Yang Berkelayakan...

KOPERASI SERBAGUNA PEKERJA-PEKERJA MALAYSIA BERHAD (KOSPEM) !!!
Antara Syarat-Syaratnye:-

-AG Payslip sahaja

-Min loan RM 15k

-Max loan RM 30k

-Ctos di bawah RM 25k masih lagi layak… 28 kata lagi

Glc

Kerajaan Banjar

Perkara 1 Undang-undang Sultan Adam : “Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian ra’jatkoe laki-laki dan bini-bini beratikat dalal al soenat waldjoemaah dan djangan ada seorang baratikat dengan atikat ahal a’bidaah maka siapa-siapa jang tadangar orang jang beratikat lain daripada atikat soenat waldjoemaah koesoeroeh bapadah kapada hakimnja, lamoen benar salah atikatnja itoe koesoeroehkan hakim itoe menobatkan dan mengadjari atikat jang betoel lamoen anggan inja dari pada toebat bapadah hakim itu kajah… 2.315 kata lagi

Banjar

APANAMA: CRIMINAL charge sheets against the Prime Minister ...

APANAMA: CRIMINAL charge sheets against the Prime Minister …: ‘Is IGP admitting Najib charge sheet exists?’ IGP Khalid Abu Bakar stating that the action against MACC was taken as there…

Politik