Tag » Jihad

Ang  Pagtulog  ng  isang  Mujaahid  ay  mas Mainam pa Kaysa sa Qiyamu'l Layl ng Iba

​Ang PAGTULOG ng Isang MUJĀHID ay mas MAINAM pa KAYSA sa QIYĀMU’L LAYL (Pagdarasal sa Gabi) at PAG-AAYUNO (SAWM) sa Araw ng Iba:

Sinabi ni Safwan bin Salīm na si Abū Hurayrah (radhiyaLlāhu ‘anhu) ay nagtanong, “Kaya ba ng sinoman sa inyo ang magdasal ng tuloy-tuloy ng walang humpay at mag-sawm (ayuno) ng walang paghinto?” Wika nila, “O Abu Hurayrah, sino ang makagagawa niyan?” Wika niya, ” Isinusumpa ko sa Ngalan Niya (تعالى) na may hawak ng aking kaluluwa sa Kanyang mga Kamay: Ang Pagtulog ng isang Mujaahid ay mas mainam pa diyan!” 173 kata lagi

Washington Mall Killer In Custody - Not Hispanic After All - He's A Turk

Anyone surprised?

The news outlets can’t wait five minutes.  Law enforcement authorities can’t wait five seconds.  Before the smoke can clear from the scenes of carnage it happens.  237 kata lagi

Islam

The Curmudgeonly Review of Books: Crusade and Jihad

Crusade and Jihad: Origins, history and aftermath

Malcolm Lambert

Profile Books

When I was a boy, I read a fairy-tale in which the hero spirits the maiden away with the aid of a pair of magic beans which, when heated in a pan, each croak a single word: … 1.494 kata lagi

Books

Manhunt Ends - Turkish Muslim Arrested For Washington State Mall Shooting - Five Dead...

Not Hispanic ! A 20-year-old Turkish Muslim named Arcan Cetin has been arrested in Oak Harbor Washington for the murder of five people in the Burlington Mall Shooting.  159 kata lagi

Media Bias

DEPORT THE RAHAMI FAMILY

It’s time to send Muslim terrorists a message

September 21, 2016 Daniel Greenfield

Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam. 80 kata lagi

Islam