Ajoutée le 13 mars 2012

giới thiệu về các loại đàn môi tre của Indonesia gồm: các loại Genggong, Ngung, các loại biến thể từ genggong với ngung và cây đàn môi đặc biệt Karinding..