Natutulog ang hustisya
Na parang mantika
Gigisingin ng ebidensiya
Ngunit gigisahin ka muna
Lulutuin, piprituhin
Lulunurin sa lagkit
Hanggang sa magsiputukan
Ang iyong mga balat… 61 kata lagi