Tag » Bimbingan Dan Konseling

MAKALAH CLIENT CENTER

CLIENT CENTER

Makalah

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Teori Pendekatan BK

Dosen pengampu : Widayat Mintarsih, M. Pd.

Disusun Oleh :

Azwar Ubaidillah                   (1601016094) 2.107 kata lagi

Bimbingan Dan Konseling

MAKALAH TAHAPAN-TAHAPAN KONSELING KELOMPOK MAKALAH

TAHAPAN-TAHAPAN KONSELING KELOMPOK

MAKALAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Bimbingan dan Konseling Kelompok

Dosen pengampu : Widayat Mintarsih, M. Pd.

Disusun Oleh : 1.522 kata lagi

Bimbingan Dan Konseling

Pengertian Bimbingan dan Konseling

Mungkin pembaca pernah mendengar mengenai bimbingan dan konseling. Namun tahukah anda pengertian Bimbingan dan konseling, baik secara umum, maupun secara teoritis?

Pengertian Bimbingan

Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata yaitu “bimbingan” (terjemahan dari kata “ 748 kata lagi

Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan

Menurut Abu Ahmadi (1991: 1), bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. 2.365 kata lagi

Bimbingan Dan Konseling

Perlunya Bimbingan dan Konseling

Cerdas,

Maju,

Adil,

Dan Makmur

Untuk spiritual dan materiil.

Tekad yang sempurna

Bagi Negara yang ingin menjadi “besar”.

Mengejar ketertinggalan yang amat parah

Yang di wariskan oleh zaman penjajah. 411 kata lagi

Bimbingan Dan Konseling