Tag » Balita

The Fruit of the Spirit - Ang Bunga ng Espiritu (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, 23 kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. 6 kata lagi

Fruit

The Armor of God - Ang Baluti ng Diyos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan.

11 Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo. 164 kata lagi

God

The Lord is my Shepherd - Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Psalms (Mga Awit) 23

1 Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang;

2 pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. 90 kata lagi

Lord

God's Love - Ang Pag-ibig ng Diyos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

John (Juan) 3:16

16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

God

The Beatitudes - Ang Lubos na mga Pagpapala (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 141 kata lagi

Beatitudes

The Ten Commandments - Ang Sampung Utos (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Exodus (Exodo) 20:3-17

3 “Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

4 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. 256 kata lagi

02. THE TEN COMMANDMENTS

The Lord's Prayer - Ang Panalangin ng Panginoon (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Dumating nawa ang iyong kaharian. 61 kata lagi

Lord