இரத்த அழுத்த‍த்திற்கு காரணம் உப்பா? சர்க்கரையா? – புதிய ஆய்வில் புதிய தகவல்

உன் சமையல் அறையில் நான் உப்பா? சர்க்க‍ரையா என்ற பாடல் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருகிறதா? அது வேறு இது வேறு, உண்மையிலேயே இரத்த அழுத்தத்திற்கு காரணம் உப்பு இல்லை . சர்க்கரைதான் என்று புதிய ஆய்வுக ளின் முடிவுகள்தெரிவித்திருக்கின்றன •

இதுவரை பலரிடம் இரத்த அழுத்தத்தி ற்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டால் , டக்கென்று உப்பு என்று சொல்வார்க ள். ஆனால் உப்பு ஒரு அப்பாவி. ஆம், ஏனெனில் அதற்கும் இரத்த அழுத்தத்தி ற்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக எந்த ஒரு ஆய்வும் இதுவரை நிருபித்தது இல்லை. சொல்லப்போனால்