Om saba ta a i Nama SIwaya..Khalam ning Rahsya Samastha, Bhagawanta Rahga Mahdy Ning Laku, Suhci Ning Buddhi, Sahadja Ning Wiracharita…Aum hring hreh hrang..Jagaditha Mokhsartham Hyang Kalky Wiguna DHarma…Wahyudiatmikam Sahdu Shalom Shanti ..Rahayu Raharja Ilang Kali ning Bhumi… 4.780 more words