laailaha illa allahu huwal hayyul qayyumu. wa laa laa sinatuw ta’khudzuhuu nauum. lahuu wa maa maa fil fissamaawaati ardhi. dzal man ladzii yasfa’u indahuu illaa bi idznihi. 33 more words